Polisi Defnydd Derbyniol

Darllenwch delerau’r Polisi hwn yn ofalus cyn defnyddio’r wefan 

Beth sydd yn y termau hyn? 

Mae’r polisi defnydd derbyniol hwn yn nodi’r safonau cynnwys sy’n berthnasol pan fyddwch yn uwchlwytho cynnwys i’n gwefan, yn cysylltu â defnyddwyr eraill ar ein gwefan,
cysylltu â’n gwefan, neu ryngweithio â’n gwefan mewn unrhyw ffordd arall, 

Cliciwch ar y dolenni isod i fynd yn syth i gael mwy o wybodaeth am bob ardal: 

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Mae www.golleyslater.com yn safle a weithredir gan Golley Slater Group Limited (“Ni”). Rydym wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr ac mae ein swyddfa gofrestredig yn Wharton Place, 13 Wharton Street, Caerdydd, CF10 1GS. 

Rydym yn gwmni cyfyngedig. 

I gysylltu â ni, ebostiwch enquiries@golleyslater.co.uk 

Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn derbyn y telerau hyn

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn telerau’r polisi hwn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. 

Os nad ydych yn cytuno â’r telerau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan. 

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o’r cylch hwn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. 

Mae telerau eraill a allai fod yn berthnasol i chi

Mae ein Telerau ac Amodau hefyd yn berthnasol i’ch defnydd o’n gwefan. 

Gallwn wneud newidiadau i delerau’r polisi hwn

Rydym yn diwygio’r telerau hyn o bryd i’w gilydd. Bob tro y dymunwch ddefnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy’n berthnasol bryd hynny. 

Defnyddiau gwaharddedig

Gallwch ddefnyddio ein gwefan at ddibenion cyfreithlon yn unig. Ni chewch ddefnyddio ein gwefan: 

 • Mewn unrhyw ffordd sy’n torri unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol cymwys. 
 • Mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw ddiben neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus. 
 • At y diben o niweidio neu geisio niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd. 
 • I anfon, derbyn yn fwriadol, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio â’n safonau cynnwys. 
 • Trosglwyddo, neu gaffael anfon, unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo digymell neu anawdurdodedig neu unrhyw fath arall o ddeisyfiad tebyg (sbam). 
 • I drosglwyddo unrhyw ddata yn fwriadol, anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysellau, ysbïwedd, hysbyswedd neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadurol tebyg a ddyluniwyd i effeithio’n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol. 

Rydych hefyd yn cytuno: 

 • Peidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo nac ailwerthu unrhyw ran o’n safle yn groes i ddarpariaethau ein Telerau ac Amodau. 
 • Peidio â chael mynediad heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi neu amharu ar:
  – unrhyw ran o’n gwefan;
  – unrhyw offer neu rwydwaith y mae ein gwefan yn cael ei storio arno;
  – unrhyw feddalwedd a ddefnyddir wrth ddarparu ein gwefan; neu
  – unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd sy’n eiddo i neu a ddefnyddir gan unrhyw drydydd parti. 

Gwasanaethau rhyngweithiol

Efallai y byddwn o bryd i’w gilydd yn darparu gwasanaethau rhyngweithiol ar ein gwefan, gan gynnwys, heb gyfyngiad: 

 • Ystafelloedd sgwrsio. 
 • Byrddau bwletin. 
 • System Olrhain Ymgeiswyr. 

Pan fyddwn yn darparu unrhyw wasanaeth rhyngweithiol, byddwn yn darparu gwybodaeth glir i chi am y math o wasanaeth a gynigir, os caiff ei gymedroli a pha fath o gymedroli a ddefnyddir (gan gynnwys a yw’n ddynol neu’n dechnegol). 

Byddwn yn gwneud ein gorau i asesu unrhyw risgiau posibl i ddefnyddwyr (ac yn benodol, i blant) gan drydydd partïon pan fyddant yn defnyddio unrhyw wasanaeth rhyngweithiol a ddarperir ar ein gwefan, a byddwn yn penderfynu ym mhob achos a yw’n briodol defnyddio cymedroli’r gwasanaeth perthnasol (gan gynnwys pa fath o gymedroli i’w ddefnyddio) yng ngoleuni’r risgiau hynny. Fodd bynnag, nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i oruchwylio, monitro neu gymedroli unrhyw wasanaeth rhyngweithiol a ddarparwn ar ein gwefan, ac rydym yn eithrio’n benodol ein hatebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio unrhyw wasanaeth rhyngweithiol gan ddefnyddiwr yn groes i’n safonau cynnwys, p’un a yw’r gwasanaeth wedi’i gymedroli neu Nid yw. 

Mae defnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau rhyngweithiol gan blentyn dan oed yn amodol ar ganiatâd eu rhiant neu warcheidwad. Rydym yn cynghori rhieni sy’n caniatáu i’w plant ddefnyddio gwasanaeth rhyngweithiol ei bod yn bwysig eu bod yn cyfathrebu â’u plant am eu diogelwch ar-lein, gan nad yw cymedroli yn brawf ffwl. Dylid gwneud plant dan oed sy’n defnyddio unrhyw wasanaeth rhyngweithiol yn ymwybodol o’r risgiau posibl iddynt. 

Pan fyddwn yn cymedroli gwasanaeth rhyngweithiol, byddwn fel arfer yn darparu ffordd i chi gysylltu â’r safonwr, pe bai pryder neu anhawster yn codi. 

Safonau cynnwys

Mae’r safonau cynnwys hyn yn berthnasol i unrhyw ddeunydd a gyfrannwch at ein gwefan (Cyfraniad), ac i unrhyw wasanaethau rhyngweithiol sy’n gysylltiedig ag ef.
Rhaid cydymffurfio â’r Safonau Cynnwys mewn ysbryd yn ogystal â’r llythyren. Mae’r safonau’n berthnasol i bob rhan o unrhyw Gyfraniad yn ogystal ag i’w gyfanrwydd.
Bydd Golley Slater Group Limited yn penderfynu, yn ôl ei ddisgresiwn, a yw Cyfraniad yn torri’r Safonau Cynnwys. 

Rhaid i Gyfraniad: 

 • Fod yn gywir (lle mae’n nodi ffeithiau). 
 • Bod yn wirioneddol (lle mae’n datgan barn). 
 • Cydymffurfio â’r gyfraith sy’n gymwys yng Nghymru a Lloegr ac mewn unrhyw wlad y caiff ei bostio ohoni. 

Rhaid i Gyfraniad beidio â: 

 • Bod yn ddifenwol o unrhyw berson. 
 • Bod yn anweddus, yn sarhaus, yn atgas neu’n ymfflamychol. 
 • Hyrwyddo deunydd rhywiol eglur. 
 • Hyrwyddo trais. 
 • Hyrwyddo gwahaniaethu yn seiliedig ar hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran. 
 • Torri unrhyw hawlfraint, hawl cronfa ddata neu nod masnach unrhyw berson arall. 
 • Bod yn debygol o dwyllo unrhyw berson. 
 • Torri unrhyw ddyletswydd gyfreithiol sy’n ddyledus i drydydd parti, megis dyletswydd gytundebol neu ddyletswydd hyder. 
 • Hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon. 
 • Bod mewn dirmyg llys. 
 • Bod yn fygythiol, cam-drin neu ymosod ar breifatrwydd rhywun arall, neu achosi annifyrrwch, anghyfleustra neu bryder diangen. 
 • Byddwch yn debygol o aflonyddu, cynhyrfu, codi cywilydd, dychryn neu gythruddo unrhyw berson arall. 
 • Dynwared unrhyw berson, neu gamliwio eich hunaniaeth neu gysylltiad ag unrhyw berson. 
 • Rhowch yr argraff bod y Cyfraniad yn deillio o Golley Slater Group Limited, os nad yw hyn yn wir. 
 • Eirioli, hyrwyddo, annog unrhyw barti i gyflawni, neu gynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon neu droseddol megis (er enghraifft yn unig) torri hawlfraint neu gamddefnyddio cyfrifiaduron. 
 • Cynnwys datganiad yr ydych yn gwybod neu’n credu, neu y mae gennych sail resymol dros gredu, bod aelodau o’r cyhoedd y cyhoeddir y datganiad iddynt, neu y bwriedir ei gyhoeddi iddynt yn debygol o’u deall fel anogaeth uniongyrchol neu anuniongyrchol neu anogaeth arall i gomisiynu, paratoi neu ysgogi gweithredoedd terfysgaeth. 
 • Cynnwys unrhyw hysbysebu neu hyrwyddo unrhyw wasanaethau neu ddolenni gwe i wefannau eraill. 

Torri amodau’r Polisi hwn

Pan fyddwn yn ystyried bod torri’r polisi defnydd derbyniol hwn wedi digwydd, efallai y byddwn yn cymryd unrhyw gamau sy’n briodol yn ein barn ni.
Mae methu â chydymffurfio â’r polisi defnydd derbyniol hwn yn golygu torri’r Telerau ac Amodau y caniateir i chi ddefnyddio ein gwefan arnynt, a gall arwain at gymryd y cyfan neu unrhyw un o’r camau canlynol: 

 • Tynnu’n ôl eich hawl i ddefnyddio ein gwefan ar unwaith, dros dro neu’n barhaol. 
 • Dileu unrhyw Gyfraniad a lanlwythwyd gennych chi i’n gwefan ar unwaith, dros dro neu’n barhaol. 
 • Rhoi rhybudd i chi. 
 • Achosion cyfreithiol yn eich erbyn am ad-daliad o’r holl gostau ar sail indemniad (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gostau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) sy’n deillio o’r toriad. 
 • Camau cyfreithiol pellach yn eich erbyn. 
 • Datgelu gwybodaeth o’r fath i awdurdodau gorfodi’r gyfraith ag y teimlwn yn rhesymol sy’n angenrheidiol neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Rydym yn eithrio ein hatebolrwydd am yr holl gamau y gallwn eu cymryd mewn ymateb i dorri’r polisi defnydd derbyniol hwn. Nid yw’r camau y gallwn eu cymryd yn gyfyngedig i’r rhai a ddisgrifir uchod, a gallwn gymryd unrhyw gamau eraill yr ydym yn eu hystyried yn rhesymol briodol. 

Cyfreithiau pa wlad sy’n berthnasol i unrhyw anghydfodau

Os ydych yn ddefnyddiwr, nodwch fod telerau’r polisi hwn, ei bwnc a’i ffurfiant yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ninnau’n cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw ac eithrio, os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych chi’n byw yn yr Alban, gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban. 

Os ydych chi’n fusnes, mae telerau’r polisi hwn, ei bwnc a’i ffurfiant (ac unrhyw anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractiol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Mae’r ddau ohonom yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.