Polisi Preifatrwydd

Rydym yn trin preifatrwydd a chyfrinachedd yn ddifrifol iawn yn Golley Slater (y cyfeirir ato yn yr hysbysiad hwn fel “ni” neu “ein”). Rydym yn cydymffurfio â phob agwedd ar fframwaith deddfwriaethol diogelu data’r DU, sy’n cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol Ewrop (GDPR) a deddfwriaeth arall y DU. 

Cwmpas yr hysbysiad hwn 

Rydym yn parchu hawl unigolion i breifatrwydd. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn esbonio: 

 • Pwy ydym ni 
 • I bwy mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol 
 • Pa fath o ddata personol y gallwn ei ddal amdanoch 
 • Sut rydym yn cael data amdanoch 
 • Beth rydym yn ei wneud gyda data personol 
 • Gyda phwy y gallwn rannu eich data personol 
 • Cadw 
 • Diogelwch 
 • Trosglwyddiadau 
 • Eich hawliau 
 • Eich hawl i gwyno 

Pwy ydym ni 

Ein cwmni yw Golley Slater Group Limited. Ein swyddfa gofrestredig yw Wharton Place, Wharton Street, Caerdydd, CF10 1GS a rhif cofrestredig y cwmni 0584047. 

Wrth ddarparu gwasanaethau marchnata i’n cleientiaid a rhedeg ein busnesau, rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am nifer o wahanol gategorïau o bobl. Rydym wedi datblygu’r hysbysiad preifatrwydd hwn er mwyn bod mor dryloyw â phosibl ynglŷn â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu a’i defnyddio. 

Gall unigolion sy’n dymuno cysylltu â ni ynghylch materion diogelu data wneud hynny drwy ysgrifennu atom: Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Grŵp, Golley Slater Group Limited, Wharton Place, Wharton Street, Caerdydd, CF10 1GS neu drwy anfon ebost atom: privacy@golleyslater.co.uk 

I bwy mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol 

Ysgrifennwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn er budd y categorïau canlynol o bobl (y cyfeirir atynt yn yr hysbysiad hwn fel “chi”): 

 • ein cleientiaid a’r bobl sy’n eu cynrychioli neu sy’n gweithio iddynt; 
 • pobl sy’n gwneud ymholiadau am ein gwasanaethau; 
 • pobl sy’n derbyn ein cylchlythyrau neu wahoddiadau i’n seminarau a’n digwyddiadau a’r rhai sy’n mynychu digwyddiadau o’r fath; 
 • pobl sy’n ymweld â’n gwefannau neu sy’n ein dilyn ar ein gwahanol sianeli cyfryngau cymdeithasol; 
 • cysylltiadau busnes Golley Slater Group Limited; 
 • pobl sydd wedi ennill gwobr y mae’n rhaid i ni ei chymeradwyo 
 • cyflenwyr yr ydym yn eu defnyddio neu y mae ein cleientiaid yn eu defnyddio; a 
 • ein rheoleiddwyr, yswirwyr, archwilwyr, cynghorwyr proffesiynol a chyrff ardystio. 

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i: 

 • bobl sy’n gweithio i ni ar hyn o bryd, sydd wedi gweithio i ni neu sydd â diddordeb mewn gweithio i ni. Rydym wedi ysgrifennu hysbysiad preifatrwydd ar wahân ar gyfer y grŵp hwn. 
 • unrhyw wasanaethau a ddarparwn i gleient fel prosesydd data. Mewn amgylchiadau o’r fath, mae ein casgliad a’n defnydd o wybodaeth bersonol yn dod o dan hysbysiad preifatrwydd ein cleient. 

Os ydych yn credu ein bod yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, ond nad ydych wedi’ch cynnwys yn y rhestr uchod, cysylltwch â ni i drafod hyn. 

Pa fath o wybodaeth bersonol y gallwn ei chadw amdanoch 

Mae’r wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei chasglu yn cynnwys: 

 • gwybodaeth sylfaenol, fel eich enw (gan gynnwys rhagddodiad enw neu deitl), y cwmni rydych chi’n gweithio iddo, eich teitl neu swydd. 
 • gwybodaeth gyswllt, fel eich cyfeiriad post, cyfeiriad ebost a rhif(au) ffôn. 
 • lle mai chi yw ein cleient, byddwn yn casglu gwybodaeth am eich amgylchiadau sydd wedi arwain atoch yn dymuno defnyddio ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn cadw cofnodion o’ch cyswllt â ni. 
 • gwybodaeth dechnegol a gesglir pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan neu’n ddigidol neu mewn perthynas â deunyddiau a chyfathrebu rydym yn eu hanfon atoch yn electronig, sy’n cynnwys gwybodaeth am y math o ddyfais rydych chi’n ei defnyddio, eich cyfeiriad IP a’ch lleoliad daearyddol, eich system weithredu a’ch fersiwn, math o borwr, y y cynnwys rydych chi’n ei weld a’r termau chwilio rydych chi’n eu nodi. 
 • gwybodaeth a roddwch i ni at ddibenion mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau rydym yn eu cynnal, gan gynnwys gofynion mynediad a deietegol. 
 • sefyllfa lle rydych yn enillydd gwobr, eich enw; cyfeiriad; dyddiad geni a chyfeiriad e-bost yn ogystal â’ch cysylltiadau brys 

Beth rydym yn ei wneud gyda data personol 

Gallwn ddefnyddio’r data personol hwn at y dibenion canlynol: 

 • anfon gohebiaeth farchnata berthnasol atoch am ein gwasanaethau 
 • ymchwil a dadansoddi’r farchnad 
 • ar gyfer dilysu hunaniaeth a lleihau twyll 
 • i gyfathrebu â chi mewn perthynas â darparu gwasanaethau gennym ni 
 • i’n galluogi ni, ein cleientiaid neu gyflenwyr eraill i ni neu ein cleientiaid i gyfathrebu â chi mewn perthynas â darparu nwyddau neu wasanaethau gennych chi neu’r person rydych chi’n gweithio iddo 
 • i’ch galluogi chi ac unrhyw unigolion perthnasol eraill i gael eich gwahodd i’r digwyddiad, ac i fynychu’r digwyddiad ac i hwyluso eich presenoldeb (er enghraifft, gofynion dietegol neu ofynion mynediad arbennig). 
 • Os ydych yn swyddog cyhoeddus, fel arall yn gweithredu mewn swydd swyddogol, yn gweithio i gorff cyhoeddus, yn newyddiadurwr neu’n ymwneud fel arall â’r cyfryngau ac mae angen i ni gysylltu â chi wrth ddarparu cysylltiadau cyhoeddus neu wasanaethau cysylltiedig i’n cleientiaid 
 • deall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei gwneud yn fwy greddfol. 
 • darparu a rheoli gwobr neu gymhelliad 

Y sail gyfreithlon yr ydym yn dibynnu arni yw 

Contract 

Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol er mwyn i ni weinyddu’r berthynas cyn-gontract a chytundebol rhyngom ni a’n cleientiaid/cyflenwyr mewn cysylltiad â pherfformiad contract. 

Rhwymedigaeth gyfreithiol 

Mae hyn yn berthnasol pan fydd angen i ni gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol a gofynion rheoliadol. 

Cydsyniad 

Efallai y byddwn (ond fel arfer nid oes) angen eich caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl trwy gysylltu â ni (gweler isod). 

Buddiannau dilys 

Mae Golley Slater yn defnyddio ac yn rhannu data personol yn seiliedig ar ei fuddiannau masnachol cyfreithlon. 

Mae’r fframwaith deddfwriaethol diogelu data yn cydnabod ei bod er ein budd busnes cyfreithlon i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am resymau marchnata. Nid oes angen eich caniatâd arnom i wneud hyn yn gyfreithlon, ond mae’n rhaid i ni eich hysbysu bod gennych hawl i wrthwynebu hyn. Mae’r gyfraith hefyd yn caniatáu i ni anfon cyfathrebiadau marchnata trwy ddulliau electronig at ein cleientiaid presennol a’n cysylltiadau busnes heb fod angen caniatâd. Unwaith eto, mae gennych yr hawl i wrthwynebu’r gweithgaredd hwn os dymunwch. 

Sut rydym yn cael data amdanoch 

Daw’r data personol sydd gennym o wahanol ffynonellau. 

 • Rydych yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni yn uniongyrchol, pan fyddwch yn ymgysylltu â ni, gan gynnwys drwy ein gwefannau neu sianeli cyfryngau digidol 
 • Rydym yn cael gwybodaeth ychwanegol wrth gynnal gwiriadau er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau statudol a rheoleiddiol neu pan fo gwiriadau o’r fath er ein buddiannau busnes cyfreithlon 
 • Rydym yn cael manylion cyswllt a gwybodaeth arall gan ein cysylltiadau busnes 
 • Rydym yn casglu data o ffynonellau gwybodaeth gyhoeddus fel cyfeirlyfrau ffôn, cyfryngau cymdeithasol, y rhyngrwyd ac erthyglau newyddion, ac yn achlysurol yn prynu rhestrau marchnata o gysylltiadau busnes 
 • Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol wrth fonitro ein hoffer a’n gwasanaethau technoleg, gan gynnwys ein gwefannau, e-bost a chyfathrebu cyfryngau cymdeithasol. I gael gwybodaeth am ein defnydd o ddyfeisiau olrhain a chwcis, cyfeiriwch at ein polisi Cwcis yma. 

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu eich gwybodaeth 

Efallai y bydd gan nifer o drydydd partïon fynediad at eich gwybodaeth bersonol neu efallai y byddwn yn ei rhannu neu ei hanfon atynt. Mae hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer cyflawni unrhyw gontract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda chi; 
 • darparwyr dadansoddeg a pheiriannau chwilio sy’n ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio ein gwefan. 
 • Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon: 
 • Os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly byddwn yn datgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o’r fath. 
 • Os yw Golley Slater neu ei holl asedau i raddau helaeth yn cael eu caffael gan drydydd parti, ac os felly bydd data personol a gedwir ganddo am ei gwsmeriaid yn un o’r asedau a drosglwyddir. 
 • Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein Polisi Defnydd Derbyniol a chytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch Golley Slater Group, ein cwsmeriaid, neu eraill. 

Gall gwybodaeth bersonol a ddefnyddir yng nghynhyrchion a gwasanaethau data Golley Slater hefyd gael ei throsglwyddo i aelodau grŵp cwmnïau Golley Slater a’i defnyddio ganddynt. Efallai y byddwn hefyd yn trosglwyddo data i gwmnïau eraill sy’n prosesu data personol ar ein rhan i’n helpu i gynnal ein busnes. Pan fyddwn yn gwneud hynny, rydym yn sicrhau bod mesurau diogelu cytundebol priodol yn cael eu rhoi ar waith. 

Cadw 

Ein polisi yw peidio â chadw gwybodaeth bersonol am fwy o amser nag sydd ei angen. Rydym wedi sefydlu llinellau amser cadw data ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol sydd gennym yn seiliedig ar pam mae angen y wybodaeth arnom. Mae’r llinellau amser yn ystyried unrhyw rwymedigaethau statudol neu reoleiddiol sydd gennym i gadw’r wybodaeth, ein buddiannau busnes cyfreithlon, arfer gorau a’n galluoedd technegol cyfredol. Rydym wedi datblygu Polisi Cadw Data sy’n casglu’r wybodaeth hon. Rydym yn dileu neu’n dinistrio gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn unol â’n Polisi Cadw Data. 

Diogelwch 

Mae Golley Slater yn cymryd diogelwch o ddifrif ac rydym yn cymryd camau rhesymol a phriodol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad, colled, camddefnydd, newid neu lygredd heb awdurdod. Rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol ar waith i ddiogelu a diogelu’r wybodaeth a roddwch i ni gan gynnwys defnyddio amgryptio a ffugenw. Mae gennym ardystiad Cyber Essentials Plus. Os hoffech drafod diogelwch eich gwybodaeth, cysylltwch â ni. 

Trosglwyddiadau 

Nid ydym yn anfon data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) fel mater o drefn. 

Rydym yn dibynnu ar benderfyniad digonolrwydd GDPR yr UE ar gyfer trosglwyddo data rhwng y DU a’r AEE. 

Gall trosglwyddo data personol y tu allan i’r AEE godi lle rydym yn gweithredu ar ran cleientiaid busnes sydd â buddiannau y tu allan i’r AEE sydd: 

â gweithrediadau neu gyflogeion/contractwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE 

prynu nwyddau neu wasanaethau gan fusnesau neu sefydliadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE 

yn dechrau trafodion gyda busnesau, sefydliadau neu unigolion sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE 

Os bydd gofyn i ni drosglwyddo data personol y tu allan i’r AEE, byddwn yn sicrhau ein bod yn gwneud hynny mewn modd sy’n cydymffurfio’n gyfreithiol ac yn cymryd camau i sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei diogelu yn yr un modd â phe bai’n cael ei defnyddio yn yr AEE. 

Eich hawliau 

Mae gennych hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Byddwn fel arfer yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os ydym yn bwriadu defnyddio eich data at ddibenion o’r fath. Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o’r fath trwy beidio ag optio i mewn i gael eich cysylltu at ddibenion marchnata. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni yn Golley Slater Group Ltd., Wharton Place, 13 Stryd Wharton, Caerdydd, CF10 1GS 

NEU privacy@golleyslater.co.uk 

Eich hawl i gwyno 

Os oes gennych gŵyn am ein defnydd o’ch gwybodaeth, byddai’n well gennym pe baech yn cysylltu â ni yn uniongyrchol yn y lle cyntaf fel y gallwn fynd i’r afael â’ch cwyn. Fodd bynnag, gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy eu gwefan yn www.ico.org.uk/concerns neu ysgrifennu atynt yn: 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Cheshire 

SK9 5AF 

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn 

Mae Golley Slater yn cadw’r hawl i ddiweddaru a diwygio’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd i ystyried datblygiadau deddfwriaethol a datblygiadau eraill. Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i’n Hysbysiad Preifatrwydd yn cael eu postio ar y dudalen hon ac yn cynnwys “dyddiad effeithiol” sy’n adlewyrchu pryd y digwyddodd y newidiadau diwethaf. 

Dyddiad dod i rym: 1 Mehefin 2022.