Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r wefan hon 

Beth sydd yn y termau hyn? 

Mae’r telerau hyn yn dweud wrthych y rheolau ar gyfer defnyddio ein gwefan www.golleyslater.com (ein gwefan). 

Cliciwch ar y dolenni isod i fynd yn syth i gael mwy o wybodaeth am bob ardal: 

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni 

Mae www.golleyslater.com yn safle a weithredir gan Golley Slater Group Limited (“Ni”). Rydym wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr ac mae ein swyddfa gofrestredig yn Wharton Place, 13 Wharton Street, Caerdydd, CF10 1GS. 

Rydym yn gwmni cyfyngedig. 

I gysylltu â ni, ebostiwch enquiries@golleyslater.co.uk 

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau hyn 

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. 

Os nad ydych yn cytuno â’r telerau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan. 

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o’r cylch hwn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. 

Mae telerau eraill a allai fod yn berthnasol i chi 

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i’ch defnydd o’n gwefan: 

 • Ein Polisi Preifatrwydd, sy’n nodi’r telerau rydyn ni’n prosesu unrhyw ddata personol rydyn ni’n ei gasglu gennych chi, neu rydych chi’n ei ddarparu i ni. 
 • Ein Polisi Defnydd Derbyniol, sy’n nodi’r defnydd a ganiateir a’r defnydd a waherddir o’n gwefan. Wrth ddefnyddio ein gwefan, rhaid i chi gydymffurfio â’r Polisi Defnydd Derbyniol hwn. 
 • Ein Polisi Cwcis, sy’n nodi gwybodaeth am y cwcis ar ein gwefan. 

Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’r telerau hyn 

Rydym yn diwygio’r telerau hyn o bryd i’w gilydd. Bob tro y dymunwch ddefnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy’n berthnasol bryd hynny. 

Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’r telerau hyn 

Efallai y byddwn yn diweddaru ac yn newid ein gwefan o bryd i’w gilydd i adlewyrchu newidiadau i’n gwasanaethau, anghenion ein defnyddwyr a’n blaenoriaethau busnes. 

Efallai y byddwn yn atal neu’n tynnu’n ôl ein gwefan 

Mae ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim. 

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael nac yn ddi-dor. Efallai y byddwn yn atal neu’n tynnu’n ôl neu’n cyfyngu ar argaeledd ein gwefan neu unrhyw ran ohoni am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu’n ôl. 

Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy’n cyrchu ein gwefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau defnyddio hyn a thelerau ac amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â nhw. 

Rhaid i chi gadw manylion eich cyfrif yn ddiogel 

Os byddwch yn dewis, neu os cewch, god adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Rhaid i chi beidio â’i ddatgelu i unrhyw drydydd parti. 

Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, p’un a yw wedi’i ddewis gennych chi neu wedi’i ddyrannu gennym ni, ar unrhyw adeg, os yn ein barn resymol ni eich bod wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau defnyddio hyn. 

Os ydych yn gwybod neu’n amau bod unrhyw un heblaw chi yn gwybod eich cod adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith yn enquiries@golleyslater.co.uk.  

Sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan 

Ni yw perchennog neu ddeiliad trwydded yr holl hawliau eiddo deallusol yn ein gwefan, ac yn y deunydd a gyhoeddir arno. Diogelir y gweithiau hynny gan gyfreithiau hawlfraint a chytuniadau ledled y byd. Cedwir pob hawl o’r fath. 

Gallwch argraffu un copi, a gallwch lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen (nau) o’n gwefan at eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at gynnwys a bostiwyd ar ein safle. 

Ni ddylech addasu’r copïau papur na digidol o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi’u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain nac unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig. 

Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron cynnwys ar ein gwefan bob amser. 

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o’r cynnwys ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym. 

Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o’n gwefan yn groes i’r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith a chi
rhaid i ni, yn ôl ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o’r deunyddiau rydych chi wedi’u gwneud. 

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth ar y wefan hon 

Darperir y cynnwys ar ein gwefan er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno. Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw gamau gweithredu ar sail y cynnwys ar ein gwefan. 

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau na gwarantau, boed yn ddiamwys neu’n ymhlyg, bod y cynnwys ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol. 

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau rydym yn cysylltu â nhw 

Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig. Ni ddylid dehongli dolenni o’r fath fel cymeradwyaeth gennym ni o’r gwefannau cysylltiedig hynny neu wybodaeth y gallech ei chael ganddynt. 

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu’r adnoddau hynny. 

Nid yw cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn cael ei gymeradwyo gennym ni 

Gall y wefan hon gynnwys gwybodaeth a deunyddiau a lanlwythwyd gan ddefnyddwyr eraill y safle, gan gynnwys i fyrddau bwletin ac ystafelloedd sgwrsio. Nid yw’r wybodaeth hon na’r deunyddiau hyn wedi’u gwirio na’u cymeradwyo gennym ni. Nid yw’r safbwyntiau a fynegir gan ddefnyddwyr eraill ar ein gwefan yn cynrychioli ein barn na’n gwerthoedd. 

Ein cyfrifoldeb am golled neu ddifrod a ddioddefir gennych 

 • Mae’r deunydd ar ein gwefan yn cael ei arddangos heb warantau na sylwadau ynghylch ei gywirdeb. Ni ddylid dibynnu ar gynnwys unrhyw ddeunydd ar ein gwefan. 
 • I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydym ni a chwmnïau eraill yng Ngrŵp Golley Slater a thrydydd partïon sy’n gysylltiedig â ni trwy hyn yn eithrio pob amod, gwarant, cynrychiolaeth neu delerau ymhlyg eraill a all fod yn berthnasol i’n gwefan neu unrhyw gynnwys arno. 
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld, sy’n codi o dan neu mewn cysylltiad â:
  – defnyddio, neu anallu i ddefnyddio, ein safle; neu
  – defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys sy’n cael ei arddangos ar ein gwefan. 
 • Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am:
  – colli elw, gwerthiant, busnes, neu refeniw;
  – ymyrraeth busnes;
  – colli arbedion disgwyliedig;
  – colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
  – unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol. 

Uwchlwytho cynnwys i’n gwefan 

Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio nodwedd sy’n eich galluogi i uwchlwytho cynnwys i’n gwefan, neu gysylltu â defnyddwyr eraill ein gwefan, rhaid i chi gydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol. 

Rydych yn gwarantu bod unrhyw gyfraniad o’r fath yn cydymffurfio â’r safonau hynny, a byddwch yn atebol i ni ac yn ein hindemnio am dorri’r warant honno. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir gennym o ganlyniad i’ch toriad gwarant. 

Bydd unrhyw gynnwys y byddwch yn ei uwchlwytho i’n gwefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac nad yw’n berchnogol. Rydych yn cadw’ch holl hawliau perchnogaeth yn eich cynnwys, ond mae’n ofynnol i chi roi trwydded gyfyngedig i ni a defnyddwyr eraill ein gwefan ddefnyddio, storio a chopïo’r cynnwys hwnnw a’i ddosbarthu a’i wneud ar gael i drydydd partïon. 

Mae gennym hefyd yr hawl i ddatgelu pwy ydych chi i unrhyw drydydd parti sy’n honni bod unrhyw gynnwys sy’n cael ei bostio neu ei lanlwytho gennych chi i’n gwefan yn gyfystyr â thorri eu hawliau eiddo deallusol, neu eu hawl i breifatrwydd. 

Mae gennym yr hawl i ddileu unrhyw bostio a wnewch ar ein gwefan os nad yw eich post, yn ein barn ni, yn cydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol. 

Chi sy’n llwyr gyfrifol am sicrhau a gwneud copi wrth gefn o’ch cynnwys 

Nid ydym yn gyfrifol am firysau a rhaid ichi beidio â’u cyflwyno 

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel nac yn rhydd rhag chwilod neu firysau. 

Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch platfform i gael mynediad i’n gwefan. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd amddiffyn rhag firysau eich hun. 

Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno’n fwriadol firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i’n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan wedi’i storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n gwefan. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig. Drwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw doriad o’r fath i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu pwy ydych iddynt. Os bydd toriad o’r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith. 

Rheolau ynghylch cysylltu â’n gwefan 

Gallwch gysylltu ag unrhyw dudalen ar ein hafan, cyn belled â’ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac nad yw’n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno. 

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gymeradwyaeth ar ein rhan ni lle nad oes un yn bodoli. 

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen i’n gwefan mewn unrhyw wefan nad yw’n eiddo i chi. 

Ni ddylid fframio ein gwefan ar unrhyw safle arall, ac ni allwch greu dolen i unrhyw ran o’n gwefan heblaw’r dudalen gartref. 

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd. 

Rhaid i’r wefan yr ydych yn cysylltu â hi gydymffurfio ym mhob ffordd â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol. 

Os hoffech gysylltu â neu wneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ar ein safle ar wahân i’r hyn a nodir uchod, cysylltwch â enquiries@golleyslater.co.uk 

Cyfreithiau pa wledydd sy’n berthnasol i unrhyw anghydfodau 

Bydd gan Lysoedd Lloegr awdurdodaeth anghyfyngedig dros unrhyw hawliad sy’n deillio o, neu’n ymwneud ag ymweliad â’n gwefan, er ein bod yn cadw’r hawl i ddwyn achos yn eich erbyn am dorri’r amodau hyn yn eich gwlad breswyl neu unrhyw wlad berthnasol arall. Mae’r Telerau Defnyddio hyn yn cael eu llywodraethu gan Gyfraith Lloegr. 

Eich pryderon 

Os oes gennych unrhyw bryderon am ddeunydd sy’n ymddangos ar ein gwefan, cysylltwch â enquiries@golleyslater.co.uk preifatrwydd neu mae’n ddifenwol.
Ni fyddwn yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys na chywirdeb unrhyw ddeunyddiau a bostiwyd gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o’n gwefan. 

Mae gennym yr hawl i ddileu unrhyw ddeunyddiau neu bostio a wnewch ar ein gwefan os nad yw eich deunydd, yn ein barn ni, yn cydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol. 

Os hoffech gwyno am wybodaeth a deunyddiau a lanlwythir gan ddefnyddwyr eraill, cysylltwch â ni ar enquiries@golleyslater.co.uk.